KONKURS PORTALU Rybolandia i firmy Gaby

Witamy przed wami konkurs Portalu Wędkarskiego Rybolandia i firmy Gaby, która jest fundatorem nagród. Wiemy,że jest wam ciężko i że tegoroczna wiosna zrobiła sobie  urlop, ale nie my . Z tej okazji chcielibyśmy na  pobudzenie wiosny ogłosić konkurs z trzema kategoriami.

I. Przyślij zdjęcie okazu z  poprzedniego sezonu gdzie zastosowałeś zasadę " NO KILL- ZŁAP I WYPUŚĆ".  A sądzisz iż był to okaz warty zachodu i powrotnego wpuszczenia ryby do akwenu. A zdjęcia zostało zrobione w śmiesznym momencie bądź w uroczej scenerii. Każdy uczestnik może nadesłać 2 zdjęcia do konkursu.

II. Drugi temat konkursu to : Napisz  ciekawe opowiadanie bądź opowiedz historię jaka wydarzyła się na rybach i co cię spotkało. Artykuł musi mieć nie mniej niż 1000 słów, natomiast nie może przekraczać 2500 słów. Do tekstu można  dołączyć 4 zdjęć.

III. Trzecim tematem  będzie rozwiązanie tekstu do artykułów, które ukażą się na stronie głównej portalu.

Rozwiąż test i odeślij za nagrodę


Nagrody

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z REGULAMINEM, a także przesłać pracę w wyznaczonym  terminie. Każdy uczestnik może wziąć  udział wszystkich kategoriach tego konkursu. Jednak w  wyniku zwycięstwa w  więcej niż jednej kategorii. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę. 
Konkurs rozpoczyna się od 28 marca 2013r. od godziny 18:00.

I. Pierwszy temat konkursu należy nadsyłać od podanej wyżej daty  do  12 kwietnia 2013 r. do godziny 23:59:59. Głosowanie na stronie  odbędzie się za pomoca sondy od dnia 14 kwietnia 2013 roku o godzinie 9:00 do 21 kwietnia 2013r. do 9:00.

II. Drugi temat konkursu należy nadsyłać od podanej wyżej  daty do 16 kwietnia 2013r. do godziny 23:59:59
  Głosowanie odbędzie się od dnia 20 kwietnia 2013 roku o godzinie 9:00 do 29 kwietnia 2013 roku do godziny 9:00.

III. Natomiast odpowiedzi na test do trzeciej kategorii nadsyłamy od dnia podanego wyżej do 6 kwietnia 2013r. do godziny 12:00. Tutaj losowanie odbędzie się przez komisję Portalu Wędkarskiego Rybolandia, a wyniki podane zostaną 13 kwietnia 2013 roku o godzinie 18:00.

rybolandia_konkurs@o2.pl 

Na ten  e-mail: wysyłamy pracę z formularzem załączonym poniżej wraz z dopiskiem  NP. TEMAT KONKURSU I,II LUB III
W każdej kategorii konkursu przewidziane jest I miejsce lub także większa ilość miejsc na podium, w razie gdy będzie mnóstwo ciekawych prac.
Regulamin konkursu

1. Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursów na Portalu Wędkarskim Rybolandia.

2. Podmiotem urządzającym konkursy na zasadach określonych w regulaminie jest firma Gaby

3. Dane osobowe przekazane do Portalu Wędkarskiego Rybolandia  przez uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu:
- realizacji konkursu,
- wyłonienia zwycięzców konkursu,
- doręczenia nagród.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Po doręczeniu nagród dane te zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane i przekazywanej jakimkolwiek podmiotom trzecim.

4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów.

5. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

6. Zapowiedzi konkursów są ogłaszane na Portalu Wędkarskim  Rybolandia. Każda zapowiedź dotyczy jednego, odrębnego konkursu. Każda zapowiedź zawiera:

- datę oraz czas przeprowadzenia konkursu;
- szczegółowe zasady konkursu;
- rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców konkursu;


7. W danym konkursie mogą wziąć udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą  wszystkie wymagane dane i warunki  skrzystania z  konkursu. A ponadto spełnią inne wymagania określone w zapowiedzi danego konkursu. Za chwilę dotarcia pracy lub innego działania konkursowego do organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer do podmiotu składania prac, który ustala organizator.

8. Nadawcy  prac , którzy dostarczą pracę   do organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą brali udziału w konkursie. Organizator nie ponosi winy za błędy wynikające z niedoczytania.

9. Każdy uczestnik Konkursu może przysłać ograniczoną  liczbę prac, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda. W przypadku uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w danym konkursie, dalsze ich zgłoszenia nie będą uwzględniane przy wyłanianiu kolejnych zwycięzców tego konkursu.

10. Zwycięzcami danego konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie i zapowiedzi danego konkursu. Jeżeli zapowiedź danego konkursu tak stanowi, konkurs może być przeprowadzony w turach, i w takim też przypadku zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą przyznania nagród w danej turze danego konkursu. Do każdego zwycięzcy danego konkursu organizator wyśle  powiadomienie o otrzymaniu prawa do nagrody w danym konkursie.Poprzez drogę wyznaczoną przez organizatora. Bez względu na liczbę takich powiadomień, zwycięzca uzyskuje prawo tylko do jednej nagrody.

11. Tryb wyłaniania zwycięzcy:
O ile zapowiedź konkursu nie stanowi inaczej prawo do nagrody otrzymuje zwycięzca, który:
A. Otrzymał największą liczbę głosów od osób głosujących 
B. Oraz osoba biorąca udział w  losowaniach typu "szczęśliwy traf".

12. Nagrody będą przesyłane zwycięzcy po uprzednim przekazaniu przez niego swoich danych niezbędnych do wysyłki nagrody, zalogowaniu się na portalu  na FACEBOOK'u oraz wstawieniu komentarza pod informacją o wynikach konkursu. Tryb przesyłania danych jest każdorazowo ogłaszany w zapowiedzi konkursu.

13.W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w § 12 lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym przez Portal Wędkarski Rybolandia terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa, a powyższa nagroda przechodzi na nastepnego w kolei  uczestnika i tak aż nagroda zostanie przekazana.

14. Zwycięzca konkursu ma 7 dni  na odebranie nagody w dowolny przez siebie sposób.*

15. Reklamacje dotyczące danego konkursu należy przesyłać pisemnie pocztą e-mail na adres rybolandia_konkurs@o2.pl  w terminie nie później niż 7 dni od daty zakończenia konkursu i głoszenia wyników. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (pod adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych  określonych w niniejszym Regulaminie, nieprawidłowości w działaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych Organizatora i innych firm współpracujących. Jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Wymienione przypadki nieprawidłowości nie mogą być przyczyną reklamacji ze strony Uczestników konkursu.

17. Prace wykonane przez osoby trzecie i podszywanie się pod ich autorów nie będą brane pod uwagę .

PUNKTY PRZEKREŚLONE W REGULAMINIE NIE BIORĄ UDZIAŁU 

Regulamin opracowy przez  Portal Wędkarski Rybolandia, dn. 25 marca 2013 roku w Lęborku. Przy obustronnym porozumieniu z firmą Gaby
 * zwycięzca jest świadomy wygranej, którą odbiera samodzielnie w dowolny sposób. Również za pomocą środków kurierskich na koszt własny.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych